Hiệu quả từ nguồn vốn địa phương tại huyện Ân

Đăng ngày 20 - 05 - 2024
100%

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm cân đối, bố trí ngân sách để ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ân Thi nhằm tăng cường nguồn vốn thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Đến tháng 5 năm 2024, nguồn vốn ủy thác tại địa phương đạt 28.161 triệu đồng, tăng 7.606 triệu đồng so với 31/12/2023. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách huyện đạt 8.623 triệu đồng, tăng 2.632 triệu đồng, nguồn vốn từ ngân sách xã, thị trấn đạt 253 triệu đồng, tăng 200 triệu đồng.

Vốn tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho người lao động

Từ nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay phát huy hiệu quả đầu tư. Nhờ nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH, trên địa bàn huyện đã có hơn 280 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, gia tăng niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến...(20/05/2024 8:50 SA)

Hiệu quả huy động tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi(14/05/2024 3:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tập trung giải ngân nguồn vốn địa phương trong những...(19/03/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(19/03/2024 3:26 CH)