Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  • Việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Ân Thi làm cơ sở cho việc thực hiện đề án Chính phủ điện tử, là nền móng quan trọng cho việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính của Cổng giao tiếp...

  • Việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Ân Thi làm cơ sở cho việc thực hiện đề án Chính phủ điện tử, là nền móng quan trọng cho việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính của Cổng giao tiếp điện tử Ân...

  1 
  °
  796 người đang online