/portal/Pages/Bau-cu-DBQH-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem.aspx
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
104/KH-UBND 31/12/2021 cải cách hành chính nhà nước huyện Ân Thi năm 2021
6663/QĐ-UBND 25/12/2021 Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ân Thi
5649/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc điều chỉnh hệ số lương đối với viên chức
5878/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức, viên chức đợt II năm 2020
5045/QĐ-UBND 28/11/2021 về việc kết thúc phong tỏa vùng cách ly phòng chống dịch Covid-19
874/UBND-VP 26/11/2021 v/v đăng ký nội dung chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022
5039/QĐ-UBND 25/11/2021 về việc điều động sĩ quan dự bị đi huấn luyện bổ túc cấp tiểu đoàn
5038/QĐ-UBND 25/11/2021 về việc điều động sĩ quan dự bị đi huấn luyện bổ túc cấp tiểu đoàn
5037/QĐ-UBND 25/11/2021 về việc điều động sĩ quan dự bị đi huấn luyện chuyển loại chính trị
5036/QĐ-UBND 25/11/2021 về việc điều động sĩ quan dự bị đi huấn luyện chuyển loại chính trị
5041/QĐ-UBND 25/11/2021 về việc kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 01 huyện Ân Thi
5040/QĐ-UBND 25/11/2021 về việc đưa công dân vào cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 số 1 huyện Ân Thi
868/UBND-YT 25/11/2021 v/v tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
5033/QĐ-UBND 24/11/2021 về việc kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 02 huyện Ân Thi
5032/QĐ-UBND 24/11/2021 về việc kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 01 huyện Ân Thi
1 2 3 4 5 6    
°
860 người đang online