Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 20 - 04 - 2023
100%

Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi - Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 04/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi ban hành Kế hoạch số 67-KH/HU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ảnh: Các đại biểu điểm cầu huyện Ân Thi dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; nội dung cốt lõi tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo đó, thông qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm; bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ Nhân dân.

Thông qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ hoặc phân công đồng chí Phó Bí thư cùng cấp, báo cáo viên cơ sở trực tiếp phổ biến, quán triệt, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, đảng viên những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tài liệu Hỏi - đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm, đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm và những nội dung cốt lõi vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị có hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của huyện.

Việc quán triệt trong tháng 4 và tháng 5/2023.

Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9...

 Lồng ghép đưa nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị huyện.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhận diện, chỉ rõ luận điệu, âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các ban đảng huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả triển khai đợt sinh hoạt về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp) vào tháng 12 hàng năm; báo cáo sơ kết giai đoạn 2023-2025 vào tháng 11/2025./.

Tin mới nhất

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện một số...(13/11/2023 7:33 SA)

UBND huyện: Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023(18/09/2023 12:55 CH)

THÔNG BÁO KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 (KỲ HỌP THỨ TÁM), HĐND HUYỆN ÂN THI KHÓA XX, NHIỆM KỲ...(30/06/2023 8:39 SA)

Hội nghị đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng và tuyên truyền...(23/06/2023 2:38 CH)

Huyện Ân Thi: Tập trung tháo gỡ khó khăn thực hiện GPMB các Khu, Cụm công nghiệp(23/06/2023 2:18 CH)

UBND huyện Ân Thi thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể(08/06/2023 1:17 CH)

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi thăm một số mô hình...(21/04/2023 1:44 CH)

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, cấp GCN QSDĐ; GPMB các dự án trên địa bàn, tiếp tục thực hiện Kế...(11/04/2023 1:47 CH)

UBND huyện: Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2023(30/03/2023 9:47 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2023(08/03/2023 3:54 CH)