Danh sách các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi

Đăng ngày 10 - 04 - 2024
100%

Danh sách 14 các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi

1. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P1) - Đền Ủng

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-Lich-su-Van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-0it42s.aspx

2. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P2) - Đền chùa Đào Xá

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-beabvp.aspx

3. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P3) - Đền Trà Phương

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-wdplna.aspx

4. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P4) - Đền Nhân Vũ

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-xv8gtk.aspx

5. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P5) - Nhà thờ họ Đỗ, xã Quang Vinh

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-knxv36.aspx

6. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P6) - Đền Mão Đông - Đền Gạo Bắc

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-vimyev.aspx

7. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P7) - Đình Mão Cầu

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-95c32b.aspx

8. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P8) - Đình Đào Quạt

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-b6thd9.aspx

9. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P9) - Đình Tiên Kiều 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-gxyli2.aspx

10. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P10) - Đình Cù Tu

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-5/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-8u6qky.aspx

11. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P11) - Đình Đanh

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-10/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-wn44et.aspx

12. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P12) - Đình Đào Xá

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-10/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-5i90zw.aspx

13. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P13) - Đình Tượng Cước

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-10/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-uh2m4w.aspx

14. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P14) - Đình Đanh Xá

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2024-4-10/Cac-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-Quoc-gia-tren-dia-rktxzc.aspx

 

Tin mới nhất

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi - (P14) - Đình Đanh Xá (10/04/2024 2:21 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P11) - Đình Đanh (10/04/2024 10:55 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi - (P13) - Đình Tượng Cước(10/04/2024 11:08 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P12) - Đình Đào Xá(10/04/2024 10:59 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P10) - Đình Cù Tu (05/04/2024 3:12 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P8) - Đình Đào Quạt(05/04/2024 2:37 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P7) - Đình Mão Cầu(05/04/2024 2:29 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P4) - Đền Nhân Vũ(05/04/2024 8:51 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P3) - Đền Trà Phương (05/04/2024 8:13 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P6) - Đền Mão Đông - Đền Gạo...(05/04/2024 2:12 CH)