Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 15 - 02 - 2023
100%


Ngày 10/02/2023, UBND huyện Ân Thi ban hành Kế hoạch 68/KH-UBND về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian lấy kiến được thể hiện chi tiết trong Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Ân Thi.

(Thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các tổ chức, cá nhân gửi trước ngày 13/3/2023).

Toàn văn kế hoạch: https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-02/8da8aa2fa2a69f1dCV%2068%20UBND%20huyen.signed.pdf

Tải Dự thảo Luật đất đai: Dự thảo 

 
 
 

 

 

 

Tin mới nhất