Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021

Đăng ngày 19 - 08 - 2021
100%

Tổ đại biểu số 5 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 phân công đại biểu không chuyên trách thuộ tổ đại biểu số 5 tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Ân Thi trong quý III, quý IV năm 2021 như sau:

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-09/7d5ff713eb003c0ddocument%20(46).pdf

 

Tin mới nhất

Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2021 3:23 CH)

Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(29/06/2021 7:59 SA)

Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất(29/06/2021 7:45 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:11 SA)

Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(25/06/2021 8:57 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)

Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2019(18/12/2018 9:28 SA)

Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 2019(18/12/2018 9:26 SA)

Nghị quyết đầu tư công 2019(18/12/2018 9:24 SA)