Nghị quyết ngân sách 2019

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 15/HD-STC ngày 18/7/2018 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021;

Sau khi xem xét Báo cáo số 440/BC-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Ân Thi; Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các vị đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019: 121.590 triệu đồng, trong đó:

 - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 114.540 triệu đồng;

 - Thu ngân sách nhà nước Cục Thuế quản lý: 7.050 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương: 527.866 triệu đồng.

2.1. Thu ngân sách địa phương: 79.086 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 5.080 triệu đồng;

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 74.006 triệu đồng.

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 448.780 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối: 440.080 triệu đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu: 8.700 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 527.866 triệu đồng

(Theo các biểu chi tiết đính kèm)

 Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, trong đó:

- Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các Luật Thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế và chây ỳ không nộp thuế;

- Chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế mua sắm trang thiết bị có giá trị lớn chưa cần thiết (Thực hiện theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 464/STC-HCSN về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018, trừ ô tô); đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau;

- Thực hiện chi trả tiền lương được điều chỉnh khi có tăng mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức lương cơ sở, đảm bảo theo quy định;

 - Dành nguồn tăng thu để chi đầu tư phát triển, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng cao chất lượng dịch vụ công;

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (Trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chuyển sang (Nếu có);

- Các cấp ngân sách thực hiện công khai dự toán, công khai tình hình thực huyện (Quý, 06 tháng), quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung theo các danh mục tài sản đã được công bố tại Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên và thực hiện theo quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tại Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh;

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu HĐND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XIX - kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18/12/2018./.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện(14/06/2022 7:43 SA)

Tổ chức Kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX(23/11/2021 4:05 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(12/11/2021 2:32 CH)

Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021(19/08/2021 2:41 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2021 3:23 CH)

Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(29/06/2021 7:59 SA)

Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất(29/06/2021 7:45 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:11 SA)

Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(25/06/2021 8:57 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)