quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh

Đăng ngày 18 - 10 - 2017
100%

Điều 1. Vị trí và chức năng của Đài truyền thanh huyện

1. Đài truyền thanh huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

 2. Đài truyền thanh huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phản ánh các mặt hoạt động kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn theo Luật Báo chí góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đài truyền thanh huyện

1. Tổ chức sản xuất, khai thác, biên tập dàn dựng các chương trình để hàng ngày đưa lên sóng phát thanh nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện; phổ biến các kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động quốc phòng - an ninh, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ, thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

          7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

8. Tham mưu với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp phát thanh, truyền thanh trên địa bàn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế Đài truyền thanh huyện

1. Đài truyền thanh huyện có Trưởng đài, Phó Trưởng đài và bộ máy giúp giúp việc. Trưởng đài và Phó Trưởng đài do Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng đài là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp Trưởng đài chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

3. Biên chế của Đài truyền thanh là biên chế sự nghiệp đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do Ủy ban dân dân huyện quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Đài truyền thanh có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định này; Ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức theo chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016. Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND huyện Ân Thi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền thanh huyện Ân Thi.

3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Đài truyền thanh huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin mới nhất

Các phòng, ngành trực thuộc UBND huyện(01/11/2017 8:27 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch (18/10/2017 4:10 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp (18/10/2017 4:10 CH)

(18/10/2017 4:08 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục – Đào tạo(18/10/2017 4:07 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển...(18/10/2017 3:39 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện (18/10/2017 3:38 CH)

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ(18/10/2017 3:37 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du...(18/10/2017 3:35 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế(18/10/2017 3:34 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội(18/10/2017 3:33 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin (18/10/2017 3:32 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng(18/10/2017 3:31 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND-UBND huyện(18/10/2017 3:28 CH)