/portal/Pages/Bau-cu-DBQH-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem.aspx
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
104/KH-UBND 31/12/2021 cải cách hành chính nhà nước huyện Ân Thi năm 2021
5649/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc điều chỉnh hệ số lương đối với viên chức
5878/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức, viên chức đợt II năm 2020
168/UBND-NN 05/04/2021 v/v tham gia đóng góp chỉnh sửa tài liệu chuẩn bị nhân lực vật lực, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống thiên tai
169/UBND-NN 05/04/2021 v/v tham gia dự thảo Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
170/UBND-KTHT 05/04/2021 v/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
171/UBND-KT&HT 05/04/2021 v/v rà soát danh mục thủ tục hành chính
173/UBND-TTr 05/04/2021 v/v cử cán bộ tham gia tổ tiếp công dân tỉnh
174/UBND-TTr 05/04/2021 v/v tham gia ý kiến vào văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai, thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ
175/UBND-KT&HT 05/04/2021 v/v quản lý, khai thác sử dụng các công trình tháp truyền thông trên địa bàn huyện
76/TB-UBND 01/04/2021 kết quả giải quyết tố cáo
1106/QĐ-UBND 31/03/2021 về việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với công chức xã Cẩm Ninh
158/UBND-NN&PTNT 30/03/2021 V/v tham gia các Dự thảo tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
159/UBND-NN&PTNT 30/03/2021 V/v cung cấp thông tin xây dựng Đề án phát động phong trào trồng cây nhân dân giai đoạn 2021 - 2025
160/UBND-TTr 30/03/2021 v/v góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan Thanh tra nhà nước
1 2 3 4 5 6    
°
544 người đang online