UBND huyện: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát, thống kê và số hóa tài liệu Hán nôm trên địa bàn huyện

Ngày 21/5/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát, thống kê, số hóa tài liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện.

Ngày 21/5/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát, thống kê, số hóa tài liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, đồng chí Đào Văn Quyến - Giám đốc Thư viện tỉnh; ở huyện có đồng chí Lê Văn Chí - Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa – Xã hội 21 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đoàn Văn Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc, trong đó có tài liệu Hán Nôm; triển khai nội dung kế hoạch và khái quát về vai trò, giá trị, tầm quan trọng của di sản Hán Nôm trong đời sống; tính cấp thiết của công tác khảo sát, thống kê, số hóa nguồn tài liệu quý hiếm này, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc. Hướng dẫn các đại biểu cách nhận biết thể loại và đặc điểm của các loại hình di sản Hán Nôm bao gồm nhiều loại hình khác nhau như: sắc phong, thần tích, gia phả, hương ước, văn cúng; phương pháp sưu tầm, bảo quản, số hóa tài liệu Hán Nôm;

Qua hội nghị, các đại biểu hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của di sản Hán Nôm từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức trân trọng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy di sản, là nguồn sử liệu hết sức quan trọng, chứa đựng những giá trị lịch sử, nhân văn to lớn, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau có cơ hội tìm hiểu về cội nguồn lịch sử, văn hóa của dân tộc./. 

Tiến Đạt - Đài Truyền thanh huyện