Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 06/12/2018 của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; mục tiêu, giải pháp năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

 

Hội đồng nhân dân huyện tán thành nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND huyện và các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU

Mặc dù chịu ảnh hưởng và tác động tiêu cực không nhỏ của thời tiết, song nông nghiệp cơ bản 2 vụ vẫn được mùa, chăn nuôi phát triển ổn định, được giá; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt; giao thông, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn có nhiều cố gắng, tổng thu vượt nhiều so kế hoạch giao; nguồn ngân sách từ TW, tỉnh đầu tư cho huyện tăng cao so với nhiều năm trước; chi ngân sách đúng luật. Các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 138.888 triệu đồng, đạt 142,8% KH tỉnh và đạt 142,1% KH huyện giao; tỉ lệ hộ nghèo còn 4,09%. Các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, giao thông vận tải được tăng cường. Văn hoá xã hội, giáo dục, y tế có nhiều cố gắng. Quốc phòng, an ninh được quan tâm tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày được nâng lên.

II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Một số địa phương chưa tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Về sản xuất, nông nghiệp phát triển còn chậm, chưa bền vững, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng còn thấp, sức cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế; chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao chưa nhiều; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm và chăn nuôi, thuỷ sản còn chậm;

Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo cho nông dân các xã, thị trấn song do thói quen canh tác, nhiều hộ dân vẫn gieo cấy giống lúa BTS7, dẫn đến lúa bị nhiễm bệnh bạc lá làm ảnh hưởng đến năng suất;

Công tác quản lý đất đai ở một số xã có thời điểm buông lỏng, để một số hộ dân vượt lập, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thuỷ lợi. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, tỷ lệ đạt thấp so kế hoạch giao;

Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn một số vướng mắc, chậm tiến độ, không bàn giao kịp thời cho các đơn vị thi công như Quốc lộ 38 (Tại thôn La Mát, xã Phù Ủng; thôn Trại Giáo, xã Bãi Sậy);

Tình trạng kinh doanh của các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông tiếp tục tái diễn nhưng UBND các xã, thị trấn chưa có giải pháp xử lý nghiêm túc;

Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở một bộ phận công dân khi tham gia giao thông không nghiêm là nguyên nhân trực tiếp làm tăng số vụ tai nạn giao thông.

Từ những hạn chế nêu trên, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành, nhất là UBND các xã, thị trấn nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm từng bước khắc phục hạn chế yếu kém trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Năm 2019 là năm thứ Tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Theo dự báo, kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục hồi phục nhưng còn chậm; diễn biến của thời tiết bất thường, khó lường, dịch bệnh phức tạp là những yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 của huyện.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định dưới 1%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%; Xây dựng 04 trường đạt chuẩn quốc gia; Công nhận 1-2 làng văn hóa lần đầu; Tạo thêm việc làm mới cho 3.100 lao động; Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của Huyện ủy, HĐND huyện, các văn bản điều hành của UBND huyện về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

2. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất trên địa bàn. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi, trồng tổng hợp.

Quan tâm công tác thú y, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh bùng phát.  Duy trì số lượng đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn. Triển khai bước 2 Kế hoạch 93A/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch 36/KH-UBND của UBND huyện về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông, thủy lợi. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Thực hiện đấu giá đất khi có đủ điều kiện. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tập trung cao công tác cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Tiếp tục thực hiện nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình giao thông theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác an toàn giao thông trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thương mại bảo đảm hàng hóa phục vụ thị trường tiêu dùng của nhân dân trong huyện.

5. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ theo đúng quy định.

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng học sinh giỏi ở các bậc học. Các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để tăng tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng cho các cấp học.

7. Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế các xã, thị trấn. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Dân số-Kế hoạch hoá gia đình. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu đạt tỷ lệ 85% dân số, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

8. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước cho người có công, các đối tượng xã hội được hỗ trợ về chế độ chính sách.

Khuyến khích người lao động tham gia các chương trình đào tạo nghề của các doanh nghiệp. Bảo vệ bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình xét các hộ nghèo và cận nghèo.

9. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, các hoạt động thể thao trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, phát huy tối đa thời lượng phát sóng của Đài huyện, Đài xã, thị trấn.

10. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm các chế độ trực ban. Chỉ đạo 06 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, Trung tâm Y tế huyện diễn tập quốc phòng an ninh. Hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2019. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tập trung các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ... góp phần giữ vững an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội.

11. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019. Thanh tra huyện, các phòng, ngành và các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp. Duy trì tốt công tác tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

12. Triển khai Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện về Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác xây dựng chính quyền cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Đề án tinh giản biên chế; Đề án thu hút sinh viên Đại học chính quy về công tác tại xã, thị trấn. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban và các đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội tích cực tham gia giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện.

Nghị quyết này được HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18/12/2018./.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 06/12/2018 của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; mục tiêu, giải pháp năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân huyện tán thành nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND huyện và các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU

Mặc dù chịu ảnh hưởng và tác động tiêu cực không nhỏ của thời tiết, song nông nghiệp cơ bản 2 vụ vẫn được mùa, chăn nuôi phát triển ổn định, được giá; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt; giao thông, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn có nhiều cố gắng, tổng thu vượt nhiều so kế hoạch giao; nguồn ngân sách từ TW, tỉnh đầu tư cho huyện tăng cao so với nhiều năm trước; chi ngân sách đúng luật. Các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 138.888 triệu đồng, đạt 142,8% KH tỉnh và đạt 142,1% KH huyện giao; tỉ lệ hộ nghèo còn 4,09%. Các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, giao thông vận tải được tăng cường. Văn hoá xã hội, giáo dục, y tế có nhiều cố gắng. Quốc phòng, an ninh được quan tâm tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày được nâng lên.

II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Một số địa phương chưa tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Về sản xuất, nông nghiệp phát triển còn chậm, chưa bền vững, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng còn thấp, sức cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế; chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao chưa nhiều; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm và chăn nuôi, thuỷ sản còn chậm;

Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo cho nông dân các xã, thị trấn song do thói quen canh tác, nhiều hộ dân vẫn gieo cấy giống lúa BTS7, dẫn đến lúa bị nhiễm bệnh bạc lá làm ảnh hưởng đến năng suất;

Công tác quản lý đất đai ở một số xã có thời điểm buông lỏng, để một số hộ dân vượt lập, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thuỷ lợi. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, tỷ lệ đạt thấp so kế hoạch giao;

Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn một số vướng mắc, chậm tiến độ, không bàn giao kịp thời cho các đơn vị thi công như Quốc lộ 38 (Tại thôn La Mát, xã Phù Ủng; thôn Trại Giáo, xã Bãi Sậy);

Tình trạng kinh doanh của các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông tiếp tục tái diễn nhưng UBND các xã, thị trấn chưa có giải pháp xử lý nghiêm túc;

Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở một bộ phận công dân khi tham gia giao thông không nghiêm là nguyên nhân trực tiếp làm tăng số vụ tai nạn giao thông.

Từ những hạn chế nêu trên, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành, nhất là UBND các xã, thị trấn nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm từng bước khắc phục hạn chế yếu kém trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Năm 2019 là năm thứ Tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Theo dự báo, kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục hồi phục nhưng còn chậm; diễn biến của thời tiết bất thường, khó lường, dịch bệnh phức tạp là những yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 của huyện.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định dưới 1%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%; Xây dựng 04 trường đạt chuẩn quốc gia; Công nhận 1-2 làng văn hóa lần đầu; Tạo thêm việc làm mới cho 3.100 lao động; Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của Huyện ủy, HĐND huyện, các văn bản điều hành của UBND huyện về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

2. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất trên địa bàn. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi, trồng tổng hợp.

Quan tâm công tác thú y, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh bùng phát.  Duy trì số lượng đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn. Triển khai bước 2 Kế hoạch 93A/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch 36/KH-UBND của UBND huyện về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông, thủy lợi. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Thực hiện đấu giá đất khi có đủ điều kiện. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tập trung cao công tác cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Tiếp tục thực hiện nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình giao thông theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác an toàn giao thông trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thương mại bảo đảm hàng hóa phục vụ thị trường tiêu dùng của nhân dân trong huyện.

5. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ theo đúng quy định.

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng học sinh giỏi ở các bậc học. Các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để tăng tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng cho các cấp học.

7. Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế các xã, thị trấn. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Dân số-Kế hoạch hoá gia đình. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu đạt tỷ lệ 85% dân số, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

8. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước cho người có công, các đối tượng xã hội được hỗ trợ về chế độ chính sách.

Khuyến khích người lao động tham gia các chương trình đào tạo nghề của các doanh nghiệp. Bảo vệ bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình xét các hộ nghèo và cận nghèo.

9. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, các hoạt động thể thao trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, phát huy tối đa thời lượng phát sóng của Đài huyện, Đài xã, thị trấn.

10. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm các chế độ trực ban. Chỉ đạo 06 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, Trung tâm Y tế huyện diễn tập quốc phòng an ninh. Hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2019. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tập trung các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ... góp phần giữ vững an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội.

11. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019. Thanh tra huyện, các phòng, ngành và các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp. Duy trì tốt công tác tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

12. Triển khai Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện về Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác xây dựng chính quyền cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Đề án tinh giản biên chế; Đề án thu hút sinh viên Đại học chính quy về công tác tại xã, thị trấn. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban và các đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội tích cực tham gia giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện.

Nghị quyết này được HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18/12/2018./.

Văn phòng HĐND-UBND huyện