Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin

Điều 1.Vị trí, chức năng của phòng Văn hoá và Thông tin

1. Phòng Văn  hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền Thông.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hoá và Thông tin

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch về phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông, chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá ; bảo vệ các di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn, các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi giải trí công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định, đăng ký cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hoá và thông tin theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

7. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động các Hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu lại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

10. Giúp Uỷ ban Nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

11. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

12. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

13. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tỏc quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông

14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

15. Quản lý tổ chức biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của UBND cấp huyện.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy và biên chế phòng Văn hoá và Thông tin

1. Phòng Văn hoá và thông tin có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng  mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Việc bổ nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của phòng Văn hoá và Thông tin do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

b) Việc bố trí công chức của phòng phải căn cứ vào vị trí làm việc, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức Nhà nước theo quy định.

3. Việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ việc, nghỉ hưu của công chức phòng Văn hoá và Thông tin do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện quyết định, thực hiện theo phân cấp quản lý hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4.  Tổ chức thực hiện

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện quyết định này theo chức năng quản lý nhà nước về văn hoá và thông tin ở địa phương. Ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của phòng và chỉ đạo việc kiểm tra, thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các bộ phận phụ trách các lĩnh vực thuộc Phòng.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016. Quyết định này thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND huyện Ân Thi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ân Thi.

3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã,b thị trấn thi hành quyết định này./.