THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN ÂN THI

Ngày 24/10/2023 UBND huyện Ân Thi ban hành Thông báo số 2223/TB-UBND về Triển khai tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Ân Thi năm 2023:

Toàn văn Kế hoạch chi tiết tại đây: TB số 2223/TB-UBND

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 140/2017: Tải Phiếu đăng ký

2. Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115/2020: Tải Phiếu đăng ký