Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

- Ông Dương Đình Hiệu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Đãi – HUV, Phó Trưởng ban.

Văn phòng Huyện ủy