Phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Ngày 26/9/2023 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 2597/UBND-KGVX  về việc phổ cập bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 

Toàn văn tại đây: Công văn số 2597/UBND-KGVX

UBND tỉnh Hưng Yên