Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Ân Thi: Khai mạc lớp BDKT Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023

Ngày 21/8/2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) huyện Ân Thi tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2023 cho 85 học viên thuộc diện đối tượng 4 của 21 xã, thị trấn. Đồng chí Phạm Văn Huế, Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy: Dương Đình Hiệu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Đinh Hồng Phong, Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện.

Trong 4 ngày, các học viên truyền đạt các nội dung, gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, lực lượng dự bị động viên; Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và một số nội dung quan trọng khác.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023

Thông qua lớp học, học viên sẽ nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của nhà nước đối với QP-AN trong tình hình mới; âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vững mạnh./.

Vũ Hoa

Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện