UBND huyện Ân Thi thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ; Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về Ủy quyền xác định giá đất cụ thể. Ngày 06/6/2023 UBND huyện Ân Thi ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

Theo đó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch là ủy viên Thường trực Hội đồng; thành viên Hội đồng là lãnh đạo các phòng, ngành liên quan, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn nơi có thẩm định giá cụ thể; đại diện tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

UBND huyện Ân Thi thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

Hội đồng có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Ngày 08/6/2023, Hội đồng đã họp, thảo luận, thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động; quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc. Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ; quy chế của Hội đồng và các quy định của pháp luật liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh