Thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Ân Thi

Ngày 23/5/2023 UBND huyện Ân Thi ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Ân Thi 

Toàn văn tại đây: QĐ 01/KH-BCĐ

Văn phòng HĐND-UBND huyện