Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Toàn văn Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 ngày 06/4/2023 của UBND huyện Ân Thi: Số 61/KH-UBND

Văn phòng HĐND-UBND huyện