Cam kết tu dưỡng rèn luyện thực hiện chuyên đề năm 2023

Ngày 20/3/2023 Huyện ủy Ân Thi ban hành Công văn số 719-CV/HU về việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện Chuyên đề năm 2023

Toàn văn tại đây: Công văn  số 719-CV/HU

Văn phòng HĐND-UBND huyện