Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi đã phối hợp với Trung tâm văn hóa và truyền thanh huyện Ân Thi và Ủy ban nhân dân 21 xã thị trấn trong huyện tích cực thực hiện phát thanh tuyên truyền nhiều ngày liên tục về chương trình này.  

Ảnh minh họa: Ngân hàng thực hiện giải ngân cho khách hàng

Năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi đã thực hiện giải ngân cho 100 hộ gia đình với 150 học sinh sinh viên được vay vốn ưu đãi với số tiền 3 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ của chương trình lên 8 tỷ đồng. Với mức cho vay lên đến 40 triệu đồng một năm, đối tượng mở rộng đến gia đình có mức sống trung bình, hiệu quả từ công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn địa bàn huyện, đến từng thôn xóm, từng hộ có con em đang theo học và bắt đầu nhập học.

Chương trình này đã đưa nguồn vốn đến với các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện để nhiều gia đình tiếp cận vốn vay ưu đãi, tạo nguồn lực cho con em là học sinh sinh viên tiếp tục theo học, xây dựng cuộc sống, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho huyện nhà và cho đất nước.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh