Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Ân Thi

Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Ân Thi

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện Ân Thi về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Ân Thi. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây là Ngày Pháp luật Việt Nam) trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

b) Góp phần nâng cao chất lượng. hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.

c) Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bám sát các nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực công tác của phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

b) Phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong 10 năm triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; khắc phục tồn tại, hạn chế để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật.

II. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2022 hoặc tham khảo các khẩu hiệu sau:

a) Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

c) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

d) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

đ) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

e) Hiểu biết và chấp hành pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

g) Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

h) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

i) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

m) Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

n) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; các nội dụng đã được xác định trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và bồi thường nhà nước, phòng, chống mua bán người, các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2022; những vấn đề nóng trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm.

b) Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, địa phương theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ năm 2022. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn huyện Ân Thi.

c) Tổng kết, đánh giá, lan tỏa, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Thu hút các nguồn lực xã hội hóa tham gia, hỗ trợ tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

2. Hình thức

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cho phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng linh hoạt, tạo sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động sau:

a) Tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn, trong hoạt động triển khai xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

b) Tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật. Xây dựng, đăng tải các tin, bài viết về hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, fanqage về phổ biến giáo dục pháp luật).

c) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống băng rôn, pa nô, áp phích tại các trụ sở các cơ quan, đơn vị, trên các tuyến phố chính, các tổ dân phố, cụm dân cư; đặt banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

d) Biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân ở cơ sở và đối tượng đặc thù theo quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh về công tác xây dựng, thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích về cơ sở để tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân, nhất là cho các đối tượng đặc thù, tại các địa bàn xa trung tâm gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên; lồng ghép hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tuyên truyền hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7…

đ) Xây dựng, phát hành bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật số chuyên đề 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

e) Đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật; thu hút các nguồn lực xã hội hóa tham gia, hỗ trợ các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó tập trung 02 tháng cao điểm là tháng 10 và 11 năm 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp là Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tham mưu UBND huyện hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, trong đó tập trung vào một số hoạt động chính như tổ chức mít tinh, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chung, biên soạn tài liệu, thiết kế các băng rôn, khẩu hiệu tuyên tuyền để các địa phương thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện.

Phát động phong trào thi đua tổng kết 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động truyền thông đăng ký thực hiện các sản phẩm tuyên truyền trực quan hưởng ứng Ngày Pháp luật như pa nô, áp phích, khẩu hiệu… trên các tuyến đường chính, khu trung tâm các xã, thị trấn và địa điểm công cộng.

c) Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện

Tăng cường thời lượng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục; nêu gương người tốt việc tốt trong tuyên truyền và thực thi pháp luật hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nhất là trong tháng cao điểm.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện

Tích cực vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng phản biện xã hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam với việc thực hiện cuộc vận động, phong trào do cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động.

đ) Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện

Tổ chức triển khai các hoạt động hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

e) UBND các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022 tại địa phương. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công trình xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo quy định.

2. Báo cáo, đánh giá kết quả

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo kết quả hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam của cơ quan, đơn vị mình gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 09/11/2022 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước giao năm 2022 của các địa phương, đơn vị và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện