Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Ân Thi

Ngày 20/6/2022, UBND huyện Ân Thi ban hành Thông báo số 1861/TB-UBND về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Ân Thi.

Chi tiết:

1. Thông báo: https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-06/9d74157866c476ddocument.pdf

2. Báo cáo: https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-06/ac48469ab0e04a6dBcao%20thuyet%20minh%20+%20bieu%20KH%202022.pdf

3. Bản đồ: https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-06/16d9ff198fc50bfd4.%20BDKH%202022%20huyen%20An%20Thi%20in.dgn.pdf

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện