Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Đặng Lễ

 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Đặng Lễ.

Chi tiết:

 https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2022-04/8cad52e5b6b9bdddtho%CC%82ng%20ba%CC%81o%20ve%CC%82%CC%80%20vie%CC%A3%CC%82c%20lu%CC%9B%CC%A3a%20cho%CC%A3n%20to%CC%82%CC%89%20chu%CC%9B%CC%81c%20%C4%91a%CC%82%CC%81u%20gia%CC%81%20ta%CC%80i%20sa%CC%89n.pdf

Văn phòng HĐND-UBND huyện