Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Ngày 05/01/2022, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 75 đoàn viên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Về dự có các đồng chí: Bạch Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Dương Đình Hiệu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Nghĩa vụ quân sự; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua lớp học giúp các học viên rèn luyện ý chí cách mạng và quyết tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được quân đội giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

Vũ Hoa - Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện