Trung tâm Chính trị huyện Ân Thi khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II

Sáng ngày 20/7/2021, Trung tâm Chính trị huyện Ân Thi đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2021, về dự có các đồng chí: Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Dương Đình Hiệu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và hơn 50 học viên là đảng viên mới kết nạp ở các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Trong thời gian 08 ngày, các đảng viên mới được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị thông qua các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con người đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch kết quả học tập, đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập và xét trở thành Đảng viên chính thức./.

Vũ Hoa - Đài Truyền thanh huyện