Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 02/10/2020, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính của huyện Ân Thi, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 12.998,19 ha. Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào; phía Nam giáp huyện Phù Cừ và huyện Tiên Lữ; phía Đông giáp huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; phía Tây giáp huyện Khoái Châu và huyện Kim Động. Với mục tiêu đồ án quy hoạch: (1) Cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các kế hoạch phát triển của huyện Ân Thi đến năm 2020; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. (2) Khai thác triệt để các tiền năng, lợi thế của huyện Ân Thi, sử dụng có hiệu quả đất đai và hệ thống cơ sở hạ tầng đã có; rà soát, cập nhập các khu vực đã được điều chỉnh quy hoạch, khớp nối với các đồ án quy hoạch có liên quan. (3) Làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng. Xây dựng các chương trình phát triển đô thị.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt làm căn cứ để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

1. Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng: 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-03/bced5915cc1ce5fdQH04-%20DINH%20HUONG%20KHONG%20GIAN-1.25000.jpg

2. Sơ đồ định hướng giao thông:

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-03/f3a758924dadd70dQH05-%20GIAO%20THONG-1.25000.jpg

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện