Nghị quyết đầu tư công 2019

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019;

Căn cứ Công văn số 2555/SKHĐT-THQH ngày 29/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên về việc dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2019;

Sau khi xem xét Báo cáo số 443/BC-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Ân Thi; Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hôi HĐND huyện và ý kiến của các vị đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 như sau

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2019: 68.993 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 11.800 triệu đồng;

- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất: 45.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn đầu tư XDCB tỉnh đảm bảo: 12.139 triệu đồng.

2. Nguyên tắc phân bổ

2.1. Nguyên tắc chung

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định của Chính phủ: Số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2019 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hướng khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt là việc khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản.

- Tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019 bố trí cho từng ngành, lĩnh vực không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2016, 2017 và năm 2018; đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán, bố trí vốn theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

- Việc phân bổ vốn cho các dự án phải đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2019.

2.2. Nguyên tắc phân bổ theo thứ tự cụ thể

- Vốn đối ứng cho các dự án huyện không làm chủ đầu tư;

- Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2019;

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 theo tiến độ.

- Dự án khởi công mới phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định của Chính phủ: Số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2018.

3. Phương án phân bổ

Tổng số vốn đầu tư công năm 2019 là 68.993 triệu đồng

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

Phân cấp nguồn vốn đầu tư như sau:

3.1. Nguồn vốn thuộc cấp huyện quản lý: 28.993 triệu đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 11.800 triệu đồng,

Phân bổ: Đối ứng các dự án, công trình huyện không làm chủ đầu tư, chi trả các công trình chuyển tiếp.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Cấp huyện quản lý: 5.000 triệu đồng, phân bổ để trả nợ các dự án chuyển tiếp.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh đảm bảo: 12.193 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)

3.2. Nguồn vốn đầu tư thuộc cấp xã quản lý: 40.000 triệu đồng

(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo).

 Điều 2. Giữa hai kỳ họp: Hội đồng nhân dân huyện uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (nếu có); Thống nhất phân bổ chi tiết một số nguồn vốn bổ sung, tăng thu (nếu có); Kết quả báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân huyện. Chỉ đạo thực hiện theo quy định của tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019.

          2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu HĐND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

          Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XIX - kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18/12/2018./.

 

 

Tin mới nhất

Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021(19/08/2021 2:41 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2021 3:23 CH)

Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(29/06/2021 7:59 SA)

Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất(29/06/2021 7:45 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:11 SA)

Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(25/06/2021 8:57 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)

Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2019(18/12/2018 9:28 SA)

Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 2019(18/12/2018 9:26 SA)