Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TTHĐND, ngày 10/12/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019;

 Sau khi nghe ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019, như sau:

I. KỲ HỌP THỨ BẨY

Kỳ họp thứ Bẩy-HĐND huyện được tổ chức thời gian trong 02 ngày, dự kiến vào tháng 6 năm 2019, với nội dung cơ bản sau:

* Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; thông qua các chuyên đề.

* Thông qua một số Nghị quyết:

1. Nghị quyết đánh giá tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

3. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020;

4. Thông qua Nghị quyết chuyên đề khác (nếu có).

II. KỲ HỌP THỨ TÁM

Kỳ họp thứ Tám-HĐND huyện được tổ chức thời gian trong 02 ngày, dự kiến trung tuần tháng 12 năm 2019 với nội dung cơ bản sau

* Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và thông qua các chuyên đề.

* Thông qua một số Nghị quyết:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

2. Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2020;

3. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020;

4. Thông qua Nghị quyết chuyên đề khác (Nếu có).

Điều 2. Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện, các cơ quan liên quan có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung kỳ họp và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18/12/2018./.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện(14/06/2022 7:43 SA)

Tổ chức Kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX(23/11/2021 4:05 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(12/11/2021 2:32 CH)

Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021(19/08/2021 2:41 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2021 3:23 CH)

Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(29/06/2021 7:59 SA)

Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất(29/06/2021 7:45 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:11 SA)

Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(25/06/2021 8:57 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)