Các phòng, ngành trực thuộc UBND huyện

Đăng ngày 01 - 11 - 2017
100%

STT

Tên phòng ban

Trưởng phòng

Tên hòm thư

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Dương Tuấn Doan

ubndhuyenanthi@hungyen.gov.vn

2

Phòng Tài Chính và kế hoạch

Bạch Thị Hằng

tckh.at@hungyen.gov.vn

3

Phòng Y tế

Hoàng Thị Nhung

yt.at@hungyen.gov.vn

4

Thanh tra huyện

Cáp Minh Tiến

thanhtra.at@hungyen.gov.vn

5

Phòng Nội Vụ

Phạm Văn Huế

nv.at@hungyen.gov.vn

6

Phòng Lao động – TB&XH

Triệu Thanh Tuấn

ldtbxh.at@hungyen.gov.vn

7

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Thúy Giang

nnptnt.at@hungyen.gov.vn

8

Phòng Văn hóa Thông tin

Quách Thị Toàn

vhtt.at@hungyen.gov.vn

9

Phòng Tư pháp

Nguyễn Thị Vy

tp.at@hungyen.gov.vn

10

Phòng Giáo dục & ĐT

Trương Văn Ty

gddt.at@hungyen.gov.vn

11

Phòng Tài nguyên & MT

Đặng Sỹ Quang

tnmt.at@hungyen.gov.vn

12

Trung tâm VHTT&DL

Vũ Tiến Đạt

ttvhttdl.at@hungyen.gov.vn

13

Đài Truyền thanh

Lê Thị Hạnh

dtt.at@hungyen.gov.vn

14

Hội Chữ thâp đỏ

Trần Thị Tuyết

 

15

Hội Người mù

Nguyễn Văn Màng

 

16

Trung tâm GDNN-GDTX

Nguyễn Văn Đức

 

 

Tin mới nhất

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch (18/10/2017 4:10 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp (18/10/2017 4:10 CH)

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh (18/10/2017 4:09 CH)

(18/10/2017 4:08 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục – Đào tạo(18/10/2017 4:07 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển...(18/10/2017 3:39 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện (18/10/2017 3:38 CH)

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ(18/10/2017 3:37 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du...(18/10/2017 3:35 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế(18/10/2017 3:34 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội(18/10/2017 3:33 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin (18/10/2017 3:32 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng(18/10/2017 3:31 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND-UBND huyện(18/10/2017 3:28 CH)