Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế

Đăng ngày 18 - 10 - 2017
100%

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng của phòng y tế

          1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.

          2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế

          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế

          1.Trình Uỷ ban nhân dân huyện:

          a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển Y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

          b). Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số, kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai, thảm họa ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện.

          2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyên theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh

          4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn huyện.

          5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

          6. Quản lý tổ chức, biên chế tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

          7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kì, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

          8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế phòng Y tế

          1. Phòng Y tế: Có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

          a). Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

          b. Các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

          c). Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Trưởng phòng và Phó trưởng phòng do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

          2. Biên chế của phòng Y tế do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

          3. Việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ việc, nghỉ hưu của cán bộ, công chức phòng Y tế do Chủ tịch UBND huyện quyết định, thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của UBND tỉnh.

          Điều 4: Tổ chức thực hiện:

          1. Phòng Y tế có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định này theo chức năng quẩn lý nhà nước về y tế ở địa phương. Ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của phòng và chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện; phân công cán bộ phụ trách các lĩnh vực thuộc phòng.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016. Quyết định này thay thế Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND huyện Ân Thi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Ân Thi.

          3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thi hành Quyết định này./.

Tin mới nhất

Các phòng, ngành trực thuộc UBND huyện(01/11/2017 8:27 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch (18/10/2017 4:10 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp (18/10/2017 4:10 CH)

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh (18/10/2017 4:09 CH)

(18/10/2017 4:08 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục – Đào tạo(18/10/2017 4:07 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển...(18/10/2017 3:39 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện (18/10/2017 3:38 CH)

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ(18/10/2017 3:37 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du...(18/10/2017 3:35 CH)