Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 18 - 10 - 2017
100%

Điều 1. Vị trí, chức năng của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện

          1. Vị trí:

          Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

          2. Chức năng:

          a) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của  địa phương;

          b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

          c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

          2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

          3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

          4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở;

          5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;

          6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

          7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

          8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          9. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

          10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức

          1. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

          a) Giám đốc: Là người đứng đầu; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và du lịch ;

          b) Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công; khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Trung tâm;

          c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

          2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ

1. Tổ hành chính tổng hợp:

          Thực hiện nhiệm vụ về hành chính, quản trị, tổng hợp; xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán; khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, cộng tác viên và cơ sở vật chất của Trung tâm.

  2. Tổ văn hóa, văn nghệ:

          Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa văn nghệ cho cơ sở.

  3. Tổ thể dục thể thao:

          Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục - thể thao, hướng dẫn phong trào thể dục thể thao cho cơ sở;

  4. Đội tuyên truyền lưu động:

          Thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên truyền cổ động, triển lãm; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương.

          3. Biên chế:

          a) Biên chế của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo định mức biên chế sự nghiệp, căn cứ chức danh và tiêu chuẩn ngạch viên chức chuyên môn;

          b) Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật;

          c) Căn cứ điều kiện, đặc thù, nhu cầu cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về khung tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

         

 

Điều 4. Cơ sở vật chất

          1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy hoạch xây dựng ở khu vực trung tâm, đông dân cư, thuận lợi giao thông; khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa cần đảm bảo có những yêu cầu về cơ sở vật chất như sau:

          a) Trụ sở làm việc;

          b) Hội trường đa năng;

          c) Khu hoạt động chức năng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ;

          d) Khu dịch vụ, vui chơi giải trí;

          đ) Phương tiện chuyên dùng.

          2. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và quy mô tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện quyết định việc đầu tư cơ sở vật chất theo các quy chuẩn chuyên môn và theo thẩm quyền.

          Điều 5. Kinh phí hoạt động

          1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch được huy động, bao gồm:

          a) Từ Ngân sách nhà nước cấp đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch được duyệt; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị;

          b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

          - Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn,

          - Hoạt động dịch vụ, tài trợ, vay tsn dụng, vốn liên doanh, liên kết và các nguồn thu hợp pháp khác.

          2. Nội dung chi:

          a) Chi đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

          b) Chi phục vụ các hoạt động dịch vụ, liên kết;

          c) Chi đảm bảo phát triển sự nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong tổ chức sự nghiệp theo quy định .

          3. Cơ chế tài chính:

          Tổ chức sự nghiệp thực hiện theo cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan tài chính chuyên ngành.

         

Điều 6. Quan hệ công tác

          1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và du lịch chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện.

          2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và du lịch chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa,Thể thao và du lịch.

          3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và du lịch hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

          5. Tổ chức sự nghiệp quan hệ với các đối tác trong việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

          Điều 7. Tổ chức thực hiện

          1. Căn cứ Quy chế này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016. Quyết định này thay thế Quyết định số: 101/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND huyện Ân Thi về việc kiện toàn bộ máy tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch huyện Ân Thi.

3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thi hành Quyết định này./.

Tin mới nhất

Các phòng, ngành trực thuộc UBND huyện(01/11/2017 8:27 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch (18/10/2017 4:10 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp (18/10/2017 4:10 CH)

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh (18/10/2017 4:09 CH)

(18/10/2017 4:08 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục – Đào tạo(18/10/2017 4:07 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển...(18/10/2017 3:39 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện (18/10/2017 3:38 CH)

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ(18/10/2017 3:37 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế(18/10/2017 3:34 CH)