Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ÂN THI                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118 /QĐ-UBND                                                                             Ân Thi, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ÂN THI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ các Nghị quyết ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi: Số 120/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020; số 121/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 5428/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Ân Thi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020.

          Xét đề nghị tại Tờ trình số 05/TTr-TCKH ngày 13/01/2020 của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020.

(Theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

 

                                                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                     CHỦ TỊCH

 

                                                                                                       (đã ký)

 

                                                                                                          Mai Xuân Giới

Xem văn bản gốc tại đây

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện