THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển, dự kiến người trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển, dự kiến người trúng tuyển viên chức

vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi năm 2019

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ, hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: Số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; số 20/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 về việc chấp thuận thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; số 2994/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ân Thi trực thuộc UBND huyện Ân Thi;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Ân Thi: Số 1937/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ân Thi; số 2954/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi năm 2019;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi: Số 18/QĐ-BQLDA ngày 28/8/2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức; số 27/QĐ-BQLDA ngày 26/9/2019 về việc công nhận kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi năm 2019;

Xét Báo cáo số 01/BC-HĐXT ngày 27/9/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi năm 2019;

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi Thông báo như sau:

1. Danh sách kết quả điểm phỏng vấn của các thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi năm 2019.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

2. Danh sách dự kiến những thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi năm 2019.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

3. Danh sách điểm phỏng vấn của các thí sinh tham gia phỏng vấn, dự kiến những thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi năm 2019 được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, trang thông tin điện tử của UBND huyện Ân Thi, kể từ ngày 27/9/2019.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi thông báo để các anh (chị) thí sinh dự tuyển nắm được./.

Xem bản gốc và danh sách tại đây

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện