Xã Đặng Lễ Ra quân giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp

Hôm qua ngày 25/9 xã Đặng Lễ đã tổ chức ra quân giải tỏa thực hiện giai đoạn 2, kế hoạch 93A của UBND tỉnh và Kế hoạch số 57 của UBND huyện về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Toàn xã có 2 trường hợp vi phạm hành lang giao thông và 7 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó có 6 trường hợp xây dựng nhà trái, lều, lán và 1 trường hợp xây dựng chuồng trại chăn nuôi, tập trung ở các thôn Đới Khê, Đặng Xuyên và Thọ Hội. Qua vận động tuyên truyền toàn xã đã có 3 hộ tự giác tháo dỡ. Đối với 2 trường hợp vi phạm kinh doanh vật liệu xây dụng lấn chiếm hành lang cũng đã tự tháo dỡ một phần. Xã đang tích cực tuyên truyền các hộ tiếp tục tháo dỡ trong thời gian sớm nhất./.

 

Thế Anh - Đài Truyền thanh huyện