UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Ân Thi năm 2019

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Ân Thi năm 2019 như sau: 

Tổng chỉ tiêu tuyển đụng 78 người, cụ thể:

 1. Các trường mầm non: 48 giáo viên.

Trình độ chuyên môn yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên, chuyên ngành Giáo dục mầm non.

2. Các trường tiểu học: 22 giáo viên, trong đó: 13 giáo viên văn hóa, 04 giáo viên tiếng Anh, 04 giáo viên Tin học, 01 giáo viên Thể dục.

Trình độ chuyên môn yêu cầu:

- Giáo viên Văn hóa: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên, chuyên ngành Giáo dục tiểu học;

- Giáo viên Tiếng Anh: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên đúng chuyên ngành, hoặc tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

 - Giáo viên Tin học: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên đúng chuyên ngành, hoặc tốt nghiệp Trung cấp tin học trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- Giáo viên Thể dục: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên đúng chuyên ngành, hoặc tốt nghiệp Cao đẳng Thể dục thể thao trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. Các trường trung học cơ sở: 08 giáo viên, trong đó: 01 giáo viên Tin học; 03 giáo viên Toán; 01 giáo viên Sinh; 02 giáo viên Địa lý; 01 giáo viên Lịch sử.

 Trình độ chuyên môn yêu cầu: 

- Giáo viên Tin học: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành, hoặc tốt nghiệp Cao đẳng Tin học trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

 - Giáo viên Toán: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành;

 - Giáo viên Sinh: Tổt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành;

 - Giáo viên Địa lý: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành;

 - Giáo viên Lịch sử: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Ân Thi căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức việc tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo đúng quy định./.