Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2019

Ngày 09/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2019 cho 105 học viên là Phó Chủ tịch, UVBTV, UVBCH, Chi hội trưởng, Chi hội Phó Hội Nông dân các xã, thị trấn

Trong thời gian 4 ngày các học viên được truyền đạt những nội dung trọng tâm như: Quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023; Công tác kiểm tra giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp; Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Công tác quản lý vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Tình hình công tác tôn giáo và một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay và một số nghiệp vụ công tác hội ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung thêm kiến thức về quản lý, điều hành, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở; Thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Vũ Hoa-Đài Truyền thanh huyện