Các đồng chí lãnh đạo huyện động viên công tác khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2018

Ngày 28/12/2018, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm, động viên công tác khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2018 tại Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Trong năm 2018, công tác thu của huyện ta có nhiều cố gắng, đã khác thác tốt các nguồn thu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Công tác chi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.

Tại các cơ quan đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cơ quan, đơn vị đóng góp chung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và nhiệm vụ tài chính ngân sách của huyện đã đề ra trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị các cơ quan phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019./.

 

Lê Thị Hạnh-Đài Truyền thanh huyện