Tăng cường sử dụng Hòm thư công vụ à ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH

Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Ân Thi về việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Ân Thi năm 2018;

Căn cứ Công văn số 408/UBND-VP ngày 27/10/2016 của UBND huyện Ân Thi về việc tăng cường sử dụng hòm thư điện tử;

Trong năm 2017, UBND huyện đã phối hợp với VNPT tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho Thủ trưởng, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND, công chức các ban, ngành tại UBND các xã, thị trấn.

Qua theo dõi của Văn phòng HĐND-UBND huyện, một số phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa thường xuyên sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và Hòm thư điện tử công vụ. Để triển khai đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và phát huy hiệu quả của phần mềm và hòm thư công vụ, góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu:

1. Tất cả các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành vào thực hiện nhiệm vụ. Các văn bản chỉ đạo của UBND huyện (trừ các văn bản mật, các văn bản khác theo quy định) và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện sẽ được gửi qua Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ phụ trách thường xuyên đăng nhập vào hệ thống để kịp thời cập nhập các văn bản, tài liệu và báo cáo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình để chủ động điều hành công việc. Nếu để tình trạng thiếu thông tin do không thực hiện đăng nhập vào hệ thống thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân cán bộ, công chức được phân công đảm nhận nhiệm vụ trên chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tăng cường sử dụng Hòm thư điện tử công vụ (đã cấp cho các phòng, đơn vị, cá nhân) theo nội dung Công văn số 408/UBND-VP ngày 27/10/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Ân Thi về việc tăng cường sử dụng hòm thư điện tử để thực hiện giao dịch với cơ quan, tổ chức, công dân; tuyệt đối không sử dụng các tài khoản thư điện tử khác không thuộc tên miền …gov.vn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc sử dụng thư điện tử công vụ trong phục vụ công việc.

Yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện (Qua Văn phòng HĐND-UBND huyện, SĐT: 02213.830.245, hoặc Đ/c Hưng, SĐT 0949.110.666)./.

Văn phòng HĐND-UBND