Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) đoạn qua huyện Ân Thi

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) đoạn qua huyện Ân Thi, UBND huyện đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Tân Phúc, Bãi Sậy, Phù Ủng tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

- Đề nghị Đảng ủy tổ chức họp và có Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) trên địa bàn xã.

- Ủy ban nhân dân xã:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giải thích để cán bộ, nhân dân nhận thức đầy đủ các quy định của Nhà nước về đất đai và chấp hành việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

+ Chủ động, tích cực trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành của huyện trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ để công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

- Công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tân Phúc và xã Bãi Sậy xong trước 15/4/2018, tại xã Phù Ủng xong trước 30/4/2018.

Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã: Tân Phúc, Bãi Sậy, Phù Ủng thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

Văn phòng HĐND-UBND