Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi

Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Ân Thi ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và nhân dân trong thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, từng bước đưa công tác này vào nề nếp, phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội ở địa phương.

b) Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức cá nhân trên địa bàn; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện nghiêm các nội dung và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp; đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, các cấp chính quyền.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Bám sát chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực quản lý của từng phòng, ngành, địa phương và chương trình công tác của huyện.

d) Bảo đảm các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện Kế hoạch.

II. LĨNH VỰC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ

1. Căn cứ lựa chọn lĩnh vực theo dõi, đánh giá

a) Căn cứ các quy định pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

b) Căn cứ Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hưng Yên.

c) Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

d) Căn cứ tình hình thực tiễn về tổ chức thi hành pháp luật của địa phương, giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo từng lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn huyện.

2. Xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật của huyện Ân Thi năm 2018

a) Theo dõi thi hành pháp luật về đất đai.

b) Theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm theo Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

3. Theo dõi, đánh giá tại các phòng, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn

Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và các lĩnh vực pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình một cách thường xuyên, toàn diện.

III. NỘI DUNG

          Thủ trưởng các phòng, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Chương II Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong đó, chú trọng xem xét, đánh giá những nội dung sau:

1. Tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật để kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực để kịp thời chủ động, đề xuất, kiến nghị ban hành thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần thiết, gây cản trở, khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật.

4. Tình hình tuân thủ pháp luật khi áp dụng trên thực tiễn của địa phương.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND huyện, các phòng, ngành của huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trong lĩnh vực được phân công; UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

Thời gian thực hiện: Các đơn vị xây dựng Kế hoạch và gửi về UBND huyện (qua phòng Tư pháp tổng hợp) xong trước 15/02/2018.

2. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

Đơn vị thực hiện: Các phòng, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn được giao quản lý lĩnh vực có thông tin thu thập được.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm và theo kiến nghị xử lý thông tin của Phòng Tư pháp.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2018

a) Công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của huyện

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên & MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo Điểm a, Khoản 2, Mục II của Kế hoạch này.

b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018 được ban hành kèm theo Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp trên địa bàn huyện.

c) Theo dõi, đánh giá các phòng, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn

Các phòng, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng       Kế hoạch và thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý, trong đó chú ý đối với những lĩnh vực có phát sinh khó khăn, vướng mắc bất cập trong áp dụng thi hành pháp luật.

4. Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Tổ chức điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua các hình thức: Phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức khác trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật

a) Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật của các phòng, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Thủ trưởng các phòng, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện báo cáo về tình hình thi hành pháp luật, trong đó có tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành về UBND huyện (qua phòng Tư pháp tổng hợp).

          - Nội dung báo cáo thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và theo hướng dẫn của phòng Tư pháp.

          b) Tổng hợp, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn của huyện.

          Trên cơ sở báo cáo của các phòng, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn, phòng Tư pháp tham mưu giúp UBND huyện xây dựng Báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn của huyện trình UBND huyện xem xét, phê duyệt và báo cáo Sở Tư pháp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ngành thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn

a) Căn cứ Kế hoạch này và các quy định của pháp luật, chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018,    xác định lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch này và lĩnh vực trọng tâm do các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

b) Phối hợp với phòng Tư pháp thực hiện hoạt động hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát, kiểm tra về theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

c) Bố trí công chức, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật.

d) Định kỳ 06 tháng (trước 10/6), một năm (trước ngày 01/10) báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị, địa phương gửi phòng Tư pháp tổng hợp trình UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu đột xuất.

2. Phòng Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện và các nội dung nêu tại Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hoạt động hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm.

c) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện gửi Sở Tư pháp theo định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo thời hạn.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của UBND huyện và các phòng, ngành liên quan khi thực hiện theo dõi đối với các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

4. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo các quy định hiện hành có quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động cụ thể và tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 26/02/2017 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

b) Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó đảm bảo và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm phối hợp với phòng Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

          Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) để xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi./.