Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2017; UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)  năm 2017 trên địa bàn huyện, kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, UBND huyện đã quán triệt tới thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính.

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản sau:

- Quyết định số 185b/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND huyện Ân Thi về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.

- Công văn số 16/CV-TP ngày 05/7/2017 của phòng Tư pháp huyện về việc đôn đốc các phòng ngành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của mình.

- Công văn số 431/UBND-NV ngày 23/10/2017 về việc báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính khi có quyết định công bố thủ tục hành của của UBND tỉnh, nhất là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

 Trên tinh thần chỉ đạo của UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, nhất là những cán bộ, công chức trực tiếp làm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của huyện và của UBND các xã, thị trấn. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bám sát các quy định của cấp trên, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát TTHC; xác định nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bằng nhiều hình thức để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính. Lãnh đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức về nội dung các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; quán triệt chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung của Nghị định đến từng cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và 21 xã, thị trấn trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016

1. Tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

* Cấp huyện

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo: 25.913

Số hồ sơ mới tiếp nhận: 25.913

Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 0

- Kết quả giải quyết TTHC

Số hồ sơ đã giải quyết:  25906  trong đó:

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 25906

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0

+ Số hồ sơ đang giải quyết:  07

- Số hồ sơ chưa đến hạn: 07

- Số hồ sơ quá hạn: 0

* Cấp xã

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo: 47.033

Số hồ sơ mới tiếp nhận: 47.033

Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 0

- Kết quả giải quyết TTHC

Số hồ sơ đã giải quyết:  47.033 trong đó:

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 47.033

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0

+ Số hồ sơ đang giải quyết:   0    

- Số hồ sơ chưa đến hạn: 0

- Số hồ sơ quá hạn: 0

2. Về xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo đăng tải công khai về địa chỉ , email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại trên trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thực hiện theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, thông báo rộng rãi đến các xã, thị trấn. UBND huyện thực hiện nghiêm túc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành.

Kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/10/2017, UBND huyện không nhận được bất kỳ một phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

3. Tình hình thực hiện rà soát quy định, TTHC

Thực hiện Quyết định số 185b/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND huyện Ân Thi về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện. UBND huyện đã giao cho các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn trên toàn huyện tự rà soát công tác kiểm soát TTHC, nhìn chung các cơ quan và các xã, thị trấn đã triển khai đảm bảo theo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức triển khai ban hành các Kế hoạch thực hiện kiểm soát về thủ tục hành chính; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định thủ tục hành chính đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã; công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định; công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã dần đi vào nề nếp; việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ được hướng dẫn và trả kết quả tại bộ "một cửa" của UBND huyện theo đúng quy định.

2. Một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc

- Do sự thay đổi thường xuyên của cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính nên việc tổng hợp, thống kê, cập nhật niêm yết công khai TTHC đôi lúc chưa kịp thời; một số cán bộ của UBND các xã, thị trấn, chưa qua đào tạo chuyên môn cũng như chưa có kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác này.

- Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị cũng còn trường hợp chưa đảm bảo đúng quy trình, thời gian; công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa tốt.

3. Nguyên nhân

- Nhận thức của một số cơ quan đơn vị về công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn chưa cao nên việc phối hợp trong công tác triển khai thực hiện kiểm soát thủ hành chính ở địa phương còn hạn chế.

- Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; hàng năm bố trí nguồn kinh phí riêng cho công tác cải cách hành chính.

- Các Sở, ngành tỉnh thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh có quy định về TTHC cũng như các khó khăn, vướng mắc nói trên để thống kê, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời theo quy định hiện hành.

- Sở Tư pháp thường xuyên trao đổi nắm bắt tình hình, kịp thời phổ biến phương pháp, cách làm hiệu quả của các Sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố để tăng cường sự trao đổi, học tập kinh nghiệm.

  Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2017 của UBND huyện./.

Văn phòng HĐND-UBND