Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Ân Thi

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật s12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự s99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14).

Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả; căn cứ Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành huyện với UBND cấp xã trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên phạm vi toàn huyện.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;

c) Bảo đảm lộ trình thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn huyện;

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

a) Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án theo Kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

b) Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thi hành án Dân sự huyện.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

2. Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

a) Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017

b) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể đbảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật, nht là những nội dung mới đnghiêm chỉnh chp hành.

+ Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn;

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đài Truyền thanh huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan y dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới và Nghị quyết số 41/2017/QH14, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015;

+ Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn huyện.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện

Tổ chức tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của cấp trên.

3. Tham gia góp ý vào Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn.

+ Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các phòng, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp theo quy định.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

3. Các phòng, ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn.

- Các phòng, ban, ngành có liên quan chủ động phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, báo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn.

Các đơn vị trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tư pháp) để trình xem xét, giải quyết; đồng thời gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự về phòng Tư pháp trước ngày 05/4/2018 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo Sở Tư pháp theo quy định./.

Văn phòng HĐND-UBND