Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

          Căn cứ Hướng dẫn số 969/HD-SNV ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục đánh giá và tiêu chí phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã được quy định tại Hướng dẫn số 969/HD-SNV; gửi báo cáo bằng văn bản kèm theo các biểu tổng hợp về UBND huyện (qua phòng Nội vụ); đồng thời gửi file báo cáo và biểu mẫu tổng hợp về hộp thư điện tử ptsuu@hungyen.gov.vn  trước ngày 25/12/2017.

2. Phòng Giáo dục & Đào tạo tập hợp hồ sơ đánh giá, phân loại của viên chức quản lý thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND huyện và tổng hợp kết quả đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm học 2016-2017 báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 25/12/2017.

3. Phòng Nội vụ chủ trì, tổng hợp hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện trình đánh giá theo quy định; đồng thời tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức báo cáo UBND huyện trước ngày 30/12/2017.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Văn phòng HĐND-UBND