Các phòng, ngành trực thuộc UBND huyện

STT

Tên phòng ban

Trưởng phòng

Tên hòm thư

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Dương Tuấn Doan

ubndhuyenanthi@hungyen.gov.vn

2

Phòng Tài Chính và kế hoạch

Bạch Thị Hằng

tckh.at@hungyen.gov.vn

3

Phòng Y tế

Hoàng Thị Nhung

yt.at@hungyen.gov.vn

4

Thanh tra huyện

Cáp Minh Tiến

thanhtra.at@hungyen.gov.vn

5

Phòng Nội Vụ

Phạm Văn Huế

nv.at@hungyen.gov.vn

6

Phòng Lao động – TB&XH

Triệu Thanh Tuấn

ldtbxh.at@hungyen.gov.vn

7

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Thúy Giang

nnptnt.at@hungyen.gov.vn

8

Phòng Văn hóa Thông tin

Quách Thị Toàn

vhtt.at@hungyen.gov.vn

9

Phòng Tư pháp

Nguyễn Thị Vy

tp.at@hungyen.gov.vn

10

Phòng Giáo dục & ĐT

Trương Văn Ty

gddt.at@hungyen.gov.vn

11

Phòng Tài nguyên & MT

Đặng Sỹ Quang

tnmt.at@hungyen.gov.vn

12

Trung tâm VHTT&DL

Vũ Tiến Đạt

ttvhttdl.at@hungyen.gov.vn

13

Đài Truyền thanh

Lê Thị Hạnh

dtt.at@hungyen.gov.vn

14

Hội Chữ thâp đỏ

Trần Thị Tuyết

 

15

Hội Người mù

Nguyễn Văn Màng

 

16

Trung tâm GDNN-GDTX

Nguyễn Văn Đức