Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi (Điểm giao dịch xã của NHCSXH nơi kết nối niềm tin của hộ nghèo và các đối tượng chính sách)

Điểm giao dịch xã của Ngân hàng chính sách xã hội, là nơi gặp gỡ giữa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và các đối tượng chính sách

Điểm giao dịch xã của Ngân hàng chính sách xã hội, là nơi gặp gỡ giữa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và các đối tượng chính sách. Những thông tin mới về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ được niêm yết công khai, tuyên truyền và cụ thể hóa từ việc nghe, đối thoại, trao đổi và đáp ứng các nguyện vọng về nhu cầu vay vốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Mục đích, ý nghĩa công tác an sinh xã hội được phát huy, gắn liền với công tác giảm nghèo.
 

 Tính đến 31/8/2016 tổng dư nợ tại xã Quảng Lãng là: 11.343 triệu đồng với 649 hộ vay. Chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn bằng không.
 Từ những hoạt động như vậy, điểm giao dịch xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giảm nghèo xã, các tổ chức nhận ủy thác và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được thường xuyên tiếp xúc với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, đưa ra các giải pháp cụ thể như: Lồng ghép tuyên truyền về các dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, hướng dẫn sử dụng vốn có hiệu quả… để hỗ trợ các đối tượng vay vốn đầu tư phát triển kinh tế.