NGUYỄN KHẮC TRẠCH (1797 - 1884)

Ông có tự là An Phủ, hiệu Nhuế Xuyên, quê quán làng Bình Hồ, huyện Đông An, trấn Sơn Nam, nay thuộc xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, ông đỗ cử nhân khoa Ất Dậu năm Minh Mạng thứ 6 (1825), và làm các chức quan hành chính, đến năm 1855 ông trở về Huế làm toản tu ở Quốc Tử Giám với viện hàm là Hàn Lâm Trực học sĩ.