UBND tỉnh Hưng Yên - Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Quang Vinh, huyện Ân Thi

Ngày 22/3/2023 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Quang Vinh, huyện Ân Thi: Tải văn bản tại đây

Văn phòng HĐND-UBND huyện