Về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 09/3/2023 UBND huyện Ân Thi ban hành Công văn số 135B/UBND-VHTT về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng cộng sản Việt Nam 

Toàn văn tại đây: Công văn số 135B/UBND-VHTT

Văn bản của Ban tuyên giáo Trung Ương: 4789.CVBTGTW

Văn phòng HĐND-UBND huyện